Domki dla nietoperzy a kontrola finansowa

Domki dla nietoperzy a kontrola finansowa

Domki dla nietoperzy! Czy warto postawić na aspekty związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych


Zasada szczegółowości budżetu jest kolejną zasadą dotyczącą jego konstrukcji. Sugeruje ona, aby budżet był sporządzany i uchwalany z podziałem na formy i rodzaje dochodów i wydatków oraz na źródła dochodów i zadania, a nie w jednej łącznej kwocie, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy http://gcl.com.pl/budki-legowe-2/budki-legowe/ . Według art.14 ust. finansów publicznych dochody i wydatki budżetowe klasyfikuje się poprzez: części (dotyczy wyłącznie budżetu państwa), działy, rozdziały oraz paragrafy.


Podziału budżetu na działy oraz rozdziały dokonuje się według rodzaju działalności, a paragrafy mają za zadanie charakteryzować określone rodzaje dochodów, przychodów i wydatków. Omawiana zasada zawiera także postulat, aby w uchwale budżetowej określone były wydatki na szczegółowo określone cele, w określonej wysokości i w ograniczonym czasie. Powoduje to, że wykonawcy budżetu są zobowiązani do terminowego wykonania zadań, które zostały wyznaczone w uchwale budżetowej. Jedną z najważniejszych zasad w procesie tworzenia i wykonana budżetu jest zasada jawności. W u.f.p. została ona ujęta jako zasada ogólna całych finansów publicznych. Zasada ta zawiera sugestie, aby budżet był jawny na etapie planowania, uchwalania i wykonywania, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy.


Najważniejszymi argumentami jawności budżetu są: potrzeba kontroli prawidłowości gospodarowania pieniędzmi publicznymi poprzez podatników, ponieważ to ich najbardziej interesuje oszczędne oraz efektywne gospodarowanie ich pieniędzmi; poddawanie kontroli społecznej finansów publicznych angażuje obywateli do aktywnego udziału w pomocy w rozwiązywaniu spraw publicznych i tym samym daje im poczucie wpływu na te sprawy; poddawanie finansów publicznych mniejszej kontroli społecznej powoduje skłonność do marnotrawstwa pieniędzy oraz popełniania nadużyć finansowych, jeżeli chodzi między innymi o domki dla nietoperzy. A. Komar wymienia warunki, które powinny być spełnione, aby zasada jawności mogła funkcjonować. Warunkami takimi według autora są regularne publikacje danych budżetowych, dostępność debat budżetowych dla obywateli oraz poddanie danych budżetowych do oceny mieszkańcom bez strachu o osobiste negatywne konsekwencje. Art.33 ust.1 ustawy o finansach publicznych ma swe zastosowanie do zasady jawności oraz mówi, iż gospodarka środkami publicznymi jest jawna, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy.  W odniesieniu do gospodarki jednostek samorządu terytorialnego jawność ta powinna być zapewniona poprzez stosowanie w odniesieniu do domki dla nietoperzy następujących działań i instrumentów: jawność debat budżetowych; jawność debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetu; podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji z budżetu samorządu; dostęp radnym danej jednostki samorządowej do dowodów księgowych oraz dokumentów inwentaryzacyjnych oraz do informacji o wynikach kontroli finansowych i sprawozdaniach z wykonania planu audytu za rok wcześniejszy oraz udostępnienie rocznych sprawozdań, które dotyczą finansów oraz działalności jednostek należących do samorządowego podsektora finansów publicznych, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy. Zgodnie z art.37 u.f.p. organ wykonawczy jest zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości: kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu; kwot wykorzystanych środków z różnych źródeł; wykaz udzielonych gwarancji poręczeń oraz wykaz osób, którym udzielono pożyczek i pomoc publiczną. Warunkiem jawności budżetu jest jego przejrzystość, dlatego często w literaturze przedmiotu zasada jawności oraz zasada przejrzystości są opisywane razem. Zasada przejrzystości jest również jedną z zasad ogólnych ujętych przez u.f.p. Przejrzystość oznacza, że budżet powinien być wykonany ze szczegółowością i z objaśnieniami co pozwoli radnym i mieszkańcom na lepsze zrozumienie, co się dzieje z pieniędzmi samorządu. Przejrzystości budżetu ma pomagać klasyfikacja budżetowa, która dzieli się na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy. Dzięki takiemu podziałowi mieszkańcy oraz władze samorządu mogą sprawdzić w jaki sposób jest wykonywany budżet oraz czy wykonywanie odbywa się zgodnie z uchwałą budżetową. Spełnienie zasady przejrzystości dokonuje się również poprzez zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy. O zasadzie roczności mówimy, ponieważ budżet obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego, nawet jeżeli jest uchwalony już w danym roku budżetowym. Po 31 grudnia budżet traci ważność i nie można ponosić wydatków na podstawie zawartych w nim ustaleń. Wydatki budżetowe, które nie zostaną zrealizowane do końca roku tylko w dwóch przypadkach mogą być automatycznie przeniesione na następny rok. Pierwszy przypadek jest, gdy wydatki finansowane są z pieniędzy pozyskiwanych z zagranicy. Drugi, gdy sejmik samorządowy lub rada uchwalą, iż jest potrzeba przeniesienia na następny rok finansowania niektórych wydatków.


Podstawową zasadą funkcjonowania jednostek budżetowych, zarówno państwowych jak i samorządowych, jest zasada ich finansowania - tzw. zasada finansowania brutto. Polega ona na tym, że jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadzają bezpośrednio na rachunek odpowiedniego budżetu. Przeznaczenie osiągniętych dochodów na własne wydatki stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może mieć miejsca w jednostkach budżetowych w zakresie normalnej gospodarki finansowej jednostki. Jest to logiczne, ponieważ jednostki budżetowe powołane są do nieodpłatnego świadczenia usług publicznych (np. w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, sądownictwa, obrony narodowej), czyli są ze swej istoty niedochodowe. Dochodami budżetu państwowej jednostki budżetowej są środki pobierane z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań statutowych. Ograniczony zapisami ustawy o finansach publicznych zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego stanowiącymi o działalności samorządowych zakładów budżetowych wskazuje, że dotyczy ona głównie dziedzin o charakterze użyteczności publicznej. Tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego jednostek budżetowych jest bowiem uzasadnione w dziedzinach, których przychód z prowadzonej działalności przekazywany jest do j.s.t. która ją założyła, a nie na pokrycie jej kosztów. Oznacza to, 

iż jednostka budżetowa może swoją bieżącą działalność finansować z następujących źródeł: przychodów własnych oraz środków z budżetu założycielskiego (państwowego lub samorządowego). Przychody własne jednostek budżetowych mogą pochodzić z różnych źródeł. 

W szczególności powinny nimi być wpływy osiągane z prowadzonej działalności. Zatrzymywanie ich na pokrycie kosztów działalności jednostki budżetowej jest w pełni uzasadnione, u nawet może okazać się mobilizujące dla zakładu budżetowego. który dzięki osiąganiu własnych przychodów w większym stopniu może uniezależnić się od decyzji finansowych organu go tworzącego oraz sprawującego nadzór nad jego działalnością, jeżeli chodzi o domki dla nietoperzy.